Bê tông có bề mặt bị rổ

.

Hiện tượng:
cốt liệu lớn (đá, sỏi) xuất hiện quá nhiều trên bề mặt.
Nguyên nhân:
• Hỗn hợp bê tông nghèo, không đủ cốt liệu mịn.
• Lèn chặt kém, phân tầng trong suốt quá trình đổ bê tông.
• Dò vữa qua ván khuôn.
Phòng ngừa:
• Sử dụng cấp phối tốt hơn.
• Cẩn thận trong quá trình đổ để tránh phân tầng.
• Lèn chặt bê tông đúng cách.
• Ván khuôn kín nước tốt.