Cấp phối bê tông và vữa

.

 Cấp phối bê tông và vữa phải phù hợp với Quyết định số 1329/QĐ-BXD ngày 19/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng.
 Khi sử dụng cát mịn thì phải tính toán phù hợp với quyết định trên đồng thời phải phù hợp với TCVN 7570:2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa – yêu cầu kỹ thuật.