Phụ gia hóa chất cho bê tông

.

 Xi măng Tây Đô chất lượng cao nên không cần thiết phải sử dụng phụ gia hóa học cho các loại bê tông.
 Đối với các công trình hoặc yêu cầu đặc biệt trong bê tông thương phẩm cần phải sử dụng phụ gia thì phải theo hướng dẫn của nhà cung cấp phụ gia.
 Dùng đúng liều lượng và công dụng của từng loại phụ gia phù hợp theo quy chuẩn và tiêu chuẩn hiện hành.