Thi công và bảo dưỡng

.

 Không để hỗn hợp bê tông và vữa hồ đã trộn quá 2 giờ.
 Che chắn cẩn thận tránh mưa, nắng tác động trực tiếp lên kết cấu.
 Phủ ẩm và bảo dưỡng bê tông sau khi đổ trong 4 – 6 giờ đầu.
 Bảo dưỡng bê tông từ 10 – 15 ngày, vữa từ 7 – 10 ngày.