Tin mới:

THÔNG BÁO CHI CỔ TỨC NĂM 2017

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Tây Đô trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc chi cổ tức năm 2017

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Tây Đô trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Sự kiện nổi bật:

THÔNG BÁO CHI CỔ TỨC NĂM 2017

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Tây Đô trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc chi cổ tức năm 2017